Özelge: Motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka
araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğduğu hakkında.. Özelge: Motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğduğu hakkında..

Sayı: B.07.1.GİB.0.52.5245-37/44-22629 Tarih: 7/02/2009

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : B.07.1.GİB.0.52.5245-37/44

27.02.2009 - 22629 Igide kayıtlı yazınız ekinde alınan ................ adina tayin olunan ............. tarih ve ........sayılı özelgenizle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı vergiye tabi tutulmuştur. Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap ifadesi; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabi, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 2/1-d maddesinde de motorlu araç ticareti yapanlar; kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğmaktadır. 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ ile değişik (15.3.1.) bölümünde, kayit ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında te başlaması, aktife alması veya adına kayıt ve tescil ettirmesi işleminde vergi beyan edecekleri açıklanmıştır. Kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları halinde, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.5.) bölümünde belirlenen esaslara göre Bakanlığımızdan (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazı alarak, tadilat veya ek imalat yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmaması gerekmektedir. Ancak bunlar tarafından ek imalat veya tadilat yapılan araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde ÖTV ödeneceği açıktır.

Öte yandan kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak, kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri kapsamında yazı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla birlikte Bakanlığımızdan yazı almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV uygulanmadan iktisap etmelerinin mümkün olmadığı, bu durumda ÖTV ödeyerek satın aldığı araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödediği Ö Kanunun 9. maddesi uyarınca dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirebilecekleri açıklanmıştır.

Bu uygulama, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçların kayıt ve tescilinden önce yapılan tadilat sonucu ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listeye göre farklı bir tarife pozisyonunda yer alan veya aynı G.T.I.P. numarasında yer almakla birlikte cins ve özellik itibariyla değişen araçlar için geçerlidir. Söz konusu araçların kayıt ve tescil edildikten sonra bir başka araca dönüşümünde ise, Tebliğin (15.3.2.) bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267. maddesinde emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malin, değerleme günüde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olarak tanımlanmış olup, emsal bedelinin sırasıyla bu maddede belirlenen esaslara göre tayin olunacağı hükme bağlanmıştır.

Özelgenize esas teşkil eden olayda; .............. tarafından satın alınan 87.04 tarife pozisyonundaki ....... marka, Master Van 12.6 M3 2.5 DCİ model araç, kayıt ve tescilinden önce koltuk ve cam monte edilmek suretiyle 17 + 1 koltuklu 87.02 tarife pozisyonunda yer alan "Midibüs"e dönüştürüldüğünden kayıt ve tescil edilmesinden önce 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklandığı şekilde ÖTV beyan edilmesi ve emsal bedeli üzerinden "Midibüs" için geçerli olan orandan ÖTV hesaplanması gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.

SAKATLIK İSTİSNASINDAN YARARLANANLAR HAKKINDA

Tarih:
11/06/2003
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5200.07/21-24994 İLGİ : 30.01.2003 tarih ve GEL.0.52/5200.07/21-4712 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı genel yazımızda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtların ilk iktisabında, aynı Kanunun 7. maddesinin 2 numaralı fıkrası ile düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve sakatlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki formun (EK: 1) düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir. ÖTV'nin yürürlüğe girdiği 1.8.2002 tarihinden bu yazımızın çıkış tarihine kadar sözü edilen istisnadan yararlanan kişilere ilişkin olarak illerden ve Gümrük Müsteşarlığından gelen bilgilere göre hazırlanan liste ekte
gönderilmiştir. Kanunun anılan maddesi uyarınca listede adı geçen kişilerin, 5 yıl içinde ikinci kez bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilerek, sözü edilen istisnadan yararlananlarla ilgili (EK:1) formunun aylık listeler itibariyle Bakanlığımıza gönderilmesine devam edilmesini rica ederim. Vergi Kimlik Numarasıyla ilgili Valiliklere gönderilen 15.09.2003 tarih ve 38023 sayılı yazı

Tarih:
15/09/2003
T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI:B.07.0.GEL.0.70/7033-158

Bilindiği üzere, 2003/1 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin "B-Sahte- Çalıntı Nüfus Cüzdanı ile Alinan Veya Kaybolan Yada Çalınan Vergi Kimlik Kartlarına İlişkin Vergi Kimlik Numaraları Hakkında Yapılacak işlemler" bölümünde, sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alınan vergi kimlik numaralarının, mahkeme kararı yada adli veya güvenlik makamlarından alınacak yazı ile tasarruf yetkisinin kaldırılarak başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi yönünde yapılacak işlemler belirtilmiştir. Diğer taraftan, Valiliklerle yapılan yazışmalardan, vergi inceleme raporları veya vergi dairesince resmi makamlarla (Nüfus müdürlüğü, emniyet müdürlüğü gibi) yapılan yazışmalar sonucunda, sahte, çalıntı veya kayıp nüfus cüzdanı kullanılarak vergi kimlik numarası alındığına dair tespitlerin de yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, 2003/1 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin tasarruf yetkisinin kaldırılmasına ilişkin işlemlerine aşağıdaki açıklamaların ilave edilmesi uygun görülmüştür.

 

Vergi kimlik numarasının sahte, çalıntı veya kayıp nüfus cüzdanı ile alındığının;

- Vergi incelemesine yetkililerce düzenlenecek inceleme raporlarıyla,

- Vergi dairesi tarafından resmi makamlarla yapılan yazışmalarla,

ilk defa tespit edilmiş olması durumunda, vergi kimlik numarasının tasarruf yetkisinin kaldırılması için vergi inceleme raporu örneği yada ilgili belgelerin tasdikli birer örneklerinin 2003/1 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası Genelgesinde belirtilen sürelerde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

DOKUZUNCU DAIRE USUL KARARLARI
T.C. DANIŞTAY Dokuzuncu Daire Esas No : 2016/13601
Karar No : 2017/2726

Anahtar Kelimeler : -Süre Aşımı,
-UYAP Üzerinden Elektronik Ortamda
Verilen Dilekçe,
-2577 Sayılı Kanun 31'inci Madde,
-6100 Sayılı Kanun 445'inci Madde
Özeti :Davacı tarafından yenileme süresinin son gününde Uyap üzerinden 22.24'te verilen yenileme dilekçesinin süresinde olup olmadığı hakkında

YEDİNCİ DAİRE USUL KARARLARI
T.C.
T.C. DANIŞTAY
Yedinci Daire Esas No : 2017/33
Karar No : 2017/840 

Anahtar Kelimeler: -Görev,
-Bölge İdare Mahkemesi,
-İstinaf Özeti :
20.07.2016 tarihinden sonra verilen mahkeme kararlarının istinaf yoluyla inceleme görev ve yetkisinin Bölge İdare Mahkemesine ait olduğu hakkında

T.C. DANIŞTAY
Dördüncü Daire Esas No : 2015/9181
Karar No : 2017/699 

Anahtar Kelimeler : -Uzlaşma,
-Düzeltme Şikayet,
-Hukuki Yorum Özeti :
Takdir komisyonu kararı uyarınca tarhedilen vergi ve cezalar için yapılan tarhiyat sonrası uzlaşmanın ardından düzeltmeşikayet kapsamında bir başvuru yapılabilmesi için ortada bir vergi hatası bulunması gerektiği, hukuki yorum gerektiren iddialar karşısında düzeltme-şikayet başvurusunun reddine
ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında

T.C. DANIŞTAY
Dördüncü Daire Esas No : 2016/17163
Karar No : 2016/4117
 

Anahtar Kelimeler : -UYAP,
-Kanun Yolu Başvurusu,
-Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Özeti Temyiz dilekçesinin UYAP üzerinden verildiği tarih dikkate alındığında temyiz süresinin geçirildiğinden söz edilemeyeceği hakkında.

ÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI
T.C. DANIŞTAY
Üçüncü Daire Esas No : 2017/1893
Karar No : 2017/3897 

Anahtar Kelimeler : -Istinaf Başvurusu,
-Konusu Yüzbin Türk Lirasını Aşmayan Davalar,
-Konusu Para Olmayan Davalar Uzeti Konusu yüzbin Türk lirasını aşmayan davalar ve konusu para olmayan davalar hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemelerince verilen kararların kesin olduğu, bu kararların temyiz istemine konu yapılamayacağı hakkında.