T.C.
DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas No : 2016/1011
Karar No : 2016/1212 

Anahtar Kelimeler : -Defter ve Belge İbraz Yazısı,
-Tebliğ,
-Katma Değer Vergisi
Özeti :Defter ve belge ibraz yazisinin, şirket müdürünün babasının ikamet adresinde, babasına tebliği usulüne uygun tebliğ sayılamayacağından, ibraz yükümlülüğü yerine getirmediği söz edilerek katma değer vergisini indirimlerinin reddi suretiyle yapılan tarhiyatta yasaya uygunluk bulunmadığı hakkında

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas No: 2016/706
Karar No : 2016/1302​

 Anahtar Kelimeler :-Veraset ve İntikal Vergisi, -Değer Tespiti, -Anonim Şirket Hissesi Özeti :Murisinden intikal eden Anonim Şirket hissesinin veraset ve intikal vergisine esas alınacak değerinin tespitinde; 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi Kanunun 10'uncu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267 ve 292'nci maddelerinin dikkate alınması gerektiği hakkında

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas No: 2016/645
Karar No : 2016/1308

Anahtar Kelimeler : -Gümrük Vergileri,
-EUR. 1 Dolaşım Belgesi
Özeti :EUR.1 dolaşım belgesi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin olarak, dolaşım belgesinin sonradan kontrole tabi tutulması üzerine, ilgili gümrük makamlarından alınan yazıda, belge muhteviyatı eşyanın, beyan edilen ülke menşeli eşya statüsünü kazanmamış olduğunun bildirilmesi nedeniyle ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergilerine vaki itirazın reddi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında

T.C. DANIŞTAY
Üçüncü Daire Esas No: 2016/11923
Karar No : 2016/5476

Anahtar Kelimeler : -Basit Usule Tabi Olma Şartları,
-Kendi işinde Bilfiil Çalışma,
-Sigortalı İşçi Çalıştırma
Özeti : Mükelleflerin işin gerektiği işlemlerle kısmen veya tamamen kendilerinin uğraşmasının veya işin sevk idaresinin kendilerinde bulunmasının ve sigortalı işçi çalıştırmalarının kendi işinde bilfiil çalışma ve bulunma şartını bozmayacağı, iki ayrı iş yerinin bulunmasının basit usule tabi olmanın şartlarına aykırılık teşkil etmediği hakkında.

DANIŞTAY
Üçüncü Daire Esas No : 2016/13139
Karar No : 2016/8464

Anahtar Kelimeler :-Dava Açma Süresi,
-Vergi İnceleme Raporu Tebliği
Özeti : Tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin, dava açma süresinin işlemesini
başlatmayan bir neden oluşturacağı hakkında